goAML – biežākās kļūdas ziņojumos

Aktuālā informācija Likuma subjektiem par biežāk pieļautajām kļūdām aizdomīgu darījumu ziņojumu un sliekšņa deklarāciju iesniegšanā ziņošanas sistēmā goAML. 

 

Biežāk pieļautās kļūdas ziņojumu iesniegšanā par aizdomīgu darījumu (līdz 1000 darījumiem) - STR:

 1. Ziņojumā nav iekļautas vismaz divas pazīmes (viena pazīme no “A” grupas un viena pazīme no “T” grupas). 
 2. Darījumā neviena no pusēm nav norādīta kā “Mans klients” (ar šo norādot, kuru no pusēm Likuma subjekts ir kontaktējies (sniedzis savu pakalpojumu) un likumsakarīgi spēj sniegt pilnīgākus identifikācijas un saistīto personu datus).
 3. Naudas kustības norādīšana darījumos sadaļā “Valsts no” un “Valsts uz”, kur kļūdaini norādīta valsts informācija (tā nav juridiskas personas reģistrācijas valsts vai fiziskās personas pases valsts, bet gan naudas atrašanās valsts, to izsūtot vai saņemot).
 4. Ekonomiskās aktivitātes norādīšanai jāizmanto tikai NACE v.2 klasifikatorus: NACE v.2 klasifikatori.
 5. Latvijā reģistrētām juridiskām personām reģistrācijas numurs nesastāda 11 simbolus (reģistrācijas numura sākumā un/vai beigās tiek iekļautas atstarpes, kas veido papildu simbolus). 

 6. Latvijas kredītiestāžu kontu numuri nesastāda 21 simbolu (konta numura sākumā un/vai beigās tiek iekļautas atstarpes, kas veido papildu simbolus). 

 7. Nav iekļauts PNP pazīmes kods (informācija par amatpersonu tiek norādīta tikai aprakstā). 

 8. Ziņojumā tiek ietverti ne tikai aizdomīgi darījumi klienta kontā, bet papildus darījumi vai visi kontā veiktie darījumi par visu analizējamo periodu (piemēram, maksājumu pakalpojumu komisijas maksas, ikdienas izdevumi par precēm un pakalpojumiem par nelielām summām u.tml.).
 9. Ziņojumā tiek norādīta pazīme PNP, bet ne ziņojumā, ne aprakstā nav norādīts, kurš no darījuma veicējiem vai iesaistītajām personām ir PNP.
 10. Nav iekļauta pazīme BVID (Informācija sniedzama VID) gadījumos, kad aizdomas ir par noziedzīgu nodarījumu nodokļu jomā.
 11. Nav iekļauta pazīme ANOD gadījumos, kad ir aizdomas par noziedzīgu nodarījumu nodokļu jomā.
 12. Darījumos, izmantojot DUMMY transakciju, tiek izmantoti darījuma numuri, kas nav unikāli. Katrā jaunā ziņojumā nepieciešams numurs, kas nesakrīt ar jau iepriekš piešķirtu.

 13. Netiek norādīti Latvijā piešķirtie personas kodi ziņojuma dalībniekiem vai to pakārtotajām fiziskajām personām (piemēram, patiesajiem labuma guvējiem). Finanšu izlūkošanas dienests aicina pēc iespējas norādīt personas kodu, tajā skaitā gadījumos, kad tas zināms par “ne-manu klientu”.

 14. goAML sistēmā nav iespējams norādīt vairākas lomas vienai personai vienā un tajā pašā sadaļā (piemēram, saistītās fiziskās personas pie juridiskās personas (<director_id>) vai pie konta (<signatory>)), sistēma pieņem tikai pirmo ierakstu. Lūdzam izvērtēt un ziņojumā norādīt būtiskāko lomu katrai personai, pārējo informāciju iekļaujot ziņojuma aprakstā.
 15. Nav mainījies tas, kā tiek norādīta informācija par juridiskai personai piederošu kontu (pilnvaroto personu norāda laukā “ Fiziska persona – konta īpašnieks vai pilnvarotā persona”(<signatory>) un patieso labuma guvēju kā juridiskajai personai pakārtotu personu sadaļā “Informācija par saistītām fiziskām personām”(<director_id>)). Šajā gadījumā abās lomās var būt viena persona.

   

 

Biežāk pieļautās kļūdas sliekšņa deklarāciju (CTR) iesniegšanā:

 1. Laimestu izmaksas uz spēlētāja kontu kredītiestādē norādāmas kā multi-party darījums, kurā neiekļauj informāciju par Likuma subjektu kā maksātāju.
 2. Ja konts (“manam klientam”) ir atvērts juridiskai personai, tad tiek sagaidīta informācija par konta pilnvaroto personu (vismaz vienu) un patieso labuma guvēju.