Moneyval publicē ziņojumu par Latviju

24.08.2018 Finanšu izlūkošanas dienests

2018.gada 23.augustā oficiāli publicēts Eiropas Padomes Moneyval komitejas savstarpējās novērtēšanas 5.kārtas ziņojums par Latviju, kurā novērtēti valstī īstenotie pasākumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanā.

Ziņojums ietver novērtējumu par laika posmu tikai līdz 2017.gada novembrim, kad Moneyval komitejas eksperti viesojās Latvijā un tikās ar visu iesaistīto institūciju, kā arī privātā sektora pārstāvjiem. Atbilstoši Moneyval noteiktajai novērtēšanas procedūrai eksperti, kas izstrādāja ziņojumu, nevērtēja tos pasākumus, ko Latvija veikusi pēc ekspertu vizītes.

Ziņojumā detalizēti analizēti Latvijā spēkā esošie gan noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas (NILL/TF) novēršanas normatīvie akti, gan prakse NILL/TF novēršanā un apkarošanā. Tajā analizēts tehniskās atbilstības līmenis saskaņā ar Finanšu darījumu darba grupas (FATF) 40 rekomendācijām un Latvijas NILL/TF novēršanas un apkarošanas sistēmas efektivitāte.

Moneyval komiteja efektivitāti vērtē 11 jomās. Pastāv četri efektivitātes novērtējumi — augsts, pietiekošs, vidējs un zems. Latvijas NILL/TF novēršanas sistēma vienā jomā novērtēta ar pietiekošu, 8 jomās - ar viduvēju un 2 jomās - ar zemu efektivitātes rādītāju. Ziņojumā ietvertas gan vispārīgas, gan detalizētas rekomendācijas sistēmas uzlabošanai.

Atbilstoši Moneyval novērtēšanas procedūras noteikumiem Latvijai piemērota pastiprināta uzraudzība, saskaņā ar kuru pēc gada Latvijai jāiesniedz progresa ziņojums un jāatskaitās par veiktajiem pasākumiem rekomendāciju izpildē.

Saistībā ar ziņojuma publicēšanu 22., 23.augustā Rīgā viesojās Moneyval priekšsēdētājs Daniel Thelesklaf un Moneyval sekretariāta pārstāve Astghik Karamanukyan. Vizītes laikā Moneyval priekšsēdētājs tikās ar Finanšu sektora attīstības padomes locekļiem, atzinīgi novērtējot Latvijas paveikto kopš 2017.gada novembra vizītes, vienlaikus uzsverot, cik būtiski ir turpināt iesākto darbu ar vēl lielāku jaudu un maksimāli efektīvi īstenot visas Moneyval ekspertu izteiktās rekomendācijas.

Moneyval prezidents norādīja: ”Šobrīd Moneyval novērtēšanas procedūras ir striktākas nekā jebkad iepriekš. Būtiskākais uzdevums Latvijas valdībai un visam sektoram kopumā ir uzlabot NILL/TF novēršanas sistēmas efektivitāti. Lai turpinātu Latvijas kā atpazīstama finanšu centra attīstību, ir nepieciešams efektīvi pārvaldīt visus riskus, kas saistīti ar šo nozari”.

Kontroles dienests Moneyval prezidenta vizītes laikā organizēja vairākas atbildīgo valsts institūciju, uzraugu, kā arī likuma subjektu tikšanās ar Daniel Thelesklaf un Astghik Karamanukyan. Šo tikšanos mērķis bija informēt atbildīgās institūcijas par Moneyval pieeju novērtējumam un akcentēt jomas, kurās Latvijai būtu jāstrādā pastiprināti. Tikšanās laikā katrai institūcijai bija iespēja uzdot sev aktuālos jautājumus un iesaistīties diskusijā par to, kā vislabāk demonstrēt veikto pasākumu efektivitāti.

Kontroles dienesta priekšniece Ilze Znotiņa pauda gandarījumu par to, ka Moneyval priekšsēdētājs ir pagodinājis Latviju ar personīgu ierašanos un gatavību tikties ar atbildīgajām valsts institūcijām, kā arī valdības pārstāvjiem. Viņa norādīja, ka Latvijai tuvāko gadu laikā ir jāpieliek īpašas pūles, lai pierādītu starptautiskajiem partneriem, ka ”Latvija nav naudas atmazgāšanas Meka” un pierādītu savu vēlmi un spēju vērsties pret likumpārkāpējiem ar vislielāko bardzību. Ilze Znotiņa uzsvēra, ka viens no svarīgākajiem faktoriem efektīvā cīņā ir savstarpējā sadarbība iesaistīto institūciju starpā. Tikai kopīgiem spēkiem un ar vienotu mērķi, Latvija var atgūt savu reputāciju kā tiesiska un investīcijām pievilcīga valsts.

Pilnu Moneyval ziņojumu un tā kopsavilkumu var izlasīt šeit

Citu valstu Moneyval novērtējumu ziņojumi pieejami šeit


Informācijai:

Līdz šim brīdim no Moneyval dalībvalstīm 5.kārtas (standarti atšķiras no iepriekšējām kārtām) novērtēšanas ziņojumi ir sagatavoti par šādām valstīm: Andora, Armēnija, Ungārija, Menas sala, Serbija, Slovēnija, Ukraina. No minētajā valstīm pastiprinātā uzraudzība nav piemērota tikai Armēnijai.

Seko mums sociālajos tīklos

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

2024-06-05

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā

2024-05-24

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā