Mūsu darbība

 

Finanšu izlūkošanas dienests ir neatkarīga, Ministru kabineta pārraudzībā esoša vadošā iestāde noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā, un tās mērķis ir novērst iespēju izmantot Latvijas Republikas finanšu sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai un terorisma un proliferācijas finansēšanai. 

 

Finanšu izlūkošanas dienesta pamatuzdevums ir apkopot un analizēt finanšu datus, saņemtos ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem, lai iegūto informāciju nodotu Latvijas tiesībaizsardzības iestādēm noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas lietu izmeklēšanai. 

 

Finanšu izlūkošanas dienesta darbību regulē Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums, kā arī citi nacionālie normatīvie akti, Eiropas direktīvas un starptautiskie standarti.  

 

 

Finanšu izlūkošanas dienesta Konsultatīvā padome

 

Finanšu izlūkošanas dienesta Konsultatīvās padomes izveidi nosaka Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma XI nodaļa. Tās mērķis ir sekmēt Finanšu izlūkošanas dienesta darbību un koordinēt tā sadarbību ar pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, prokuratūru, tiesu un likuma subjektiem. 

 

Konsultatīvās padomes uzdevumi: 

 

  • koordinēt valsts institūciju, likuma subjektu un to uzraudzības un kontroles institūciju sadarbību likuma prasību izpildē;
  • izstrādāt ieteikumus Finanšu izlūkošanas dienestam likumā paredzēto pienākumu veikšanai;
  • sagatavot un iesniegt Finanšu izlūkošanas dienestam ieteikumus par sliekšņa deklarācijas satura grozīšanu;
  • sniegt ieteikumus Finanšu izlūkošanas dienesta darbības pilnveidošanai;
  • izskatīt informāciju par darbībām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un apkarošanas jomā, tai skaitā par iepriekšējā gadā paveikto, kas saistīts ar likuma subjektu uzraudzību un kontroli, kā arī par aizdomīgiem darījumiem sniegto ziņojumu kvalitāti;
  • pieprasīt no Konsultatīvās padomes sastāvā iesaistītajām institūcijām informāciju un izskatīt šo institūciju sniegto informāciju par to rīcību noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā, Konsultatīvās padomes ietvaros apmainīties ar informāciju par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riskiem, tendencēm un lietām, kā arī sniegt ieteikumus šo institūciju rīcības pilnveidošanai;
  • informēt Finanšu sektora attīstības padomi par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas globālajām tendencēm un to ietekmi nacionālajā līmenī.

Konsultatīvās padomes sastāvā ir pārstāvji no Finanšu ministrijas, Iekšlietu ministrijas un Tieslietu ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Latvijas Bankas, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Latvijas Apdrošinātāju asociācijas, Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas, Latvijas Zvērinātu notāru padomes, Augstākās tiesas un ģenerālprokurors. 
 


Pamatnostādnes par FIU funkcionālo neatkarību un autonomiju