Sadarbības koordinācija

Viens no Finanšu izlūkošanas dienesta uzdevumiem ir nodrošināt privātās un publiskās sadarbības koordinācijas grupas darbību, veicinot operatīvās darbības subjektu, izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras, Valsts ieņēmumu dienesta, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas Likuma subjektu un to uzraudzības un kontroles institūciju sadarbību. 

 

Sadarbības koordinācijas grupas sanāksmes var sasaukt pēc Finanšu izlūkošanas dienesta iniciatīvas vai tad, ja to ierosina vismaz viena no grupas darbā iesaistītajām institūcijām. Ja nepieciešams, Sadarbības koordinācijas grupā var Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma Likuma subjekta uzraudzības un kontroles institūciju pārstāvi. 

 

Sadarbības koordinācijas grupas sanāksmēs apspriež jautājumus, kas saistīti ar konkrēta noziedzīga nodarījuma efektīvu novēršanu vai izmeklēšanu, gan stratēģiskus jautājumus.

Atgriezeniskās saites (feedback session) sanāksmēs Finanšu izlūkošanas dienests ar Likuma subjektiem pārrunā iesniegto ziņojumu kvalitāti, analizē ziņojumu tehniskās nepilnības un konstatētos trūkumus. Tajās tiek apspriesti arī jautājumi, kuru mērķis ir veicināt iesaistīto pušu normatīvajos aktos noteikto pienākumu efektīvu izpildi. Tiek risinātas neskaidrības vai jautājumi, kas skar normatīvo aktu interpretāciju, noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanas institucionālo piekritību, informācijas apmaiņas drošību, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtējumu izstrādi, u. c. 


Ziņu sniegšana Finanšu izlūkošanas dienestam, apmainoties ar informāciju Sadarbības koordinācijas grupas sanāksmēs, nav uzskatāma par neizpaužamu ziņu izpaušanu, tāpēc Likuma subjektam, tā vadībai (padomes, valdes locekļiem) un darbiniekiem neiestājas juridiskā un/vai civiltiesiskā atbildība. Informācijas apmaiņa Sadarbības koordinācijas grupas sanāksmēs neietekmē likuma subjekta pienākumu nekavējoties ziņot Finanšu izlūkošanas dienestam par katru aizdomīgu darījumu.


Sadarbības koordinācijas grupas sēdes notiek regulāri kopš 2018. gada otrā pusgada. 

 

Sadarbības koordinācijas grupas nolikums

Sadarbības koordinācijas shēma