Kontakti

Finanšu izlūkošanas dienests

Adrese: Vaļņu iela 28, Rīga, LV-1050
Tālrunis: (+371) 67044430
E-pasts: pasts@fid.gov.lv

E-adrese

 

Rekvizīti

Finanšu izlūkošanas dienests
Reģistrācijas. Nr.: 40900025406
Adrese: Vaļņu iela 28, Rīga, LV-1050, Latvija
Norēķinu konts: LV95TREL214069300100B
Valsts kase
SWIFT kods: TRELLV22

 

Medijiem

Stratēģiskās attīstības un komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Laura Jaundāldere
Tālrunis: (+371) 26273244
E-pasts: laura.jaundaldere@fid.gov.lv

 


Ikviens iedzīvotājs var iesniegt informāciju Finanšu izlūkošanas dienestā vairākos veidos – elektroniski, klātienē vai ziņošanas sistēmā. Finanšu izlūkošanas dienests pieņem privātpersonu iesniegumus un sūdzības, kā arī ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem. Ja informācija tiek iesniegta elektroniski, ir nepieciešams elektroniskais paraksts. Ja papīra formātā – dokumentam ir jābūt fiziski parakstītam.

 

 

 

1) Ziņojums par aizdomīgu darījumu vai darbību: 

https://goaml.fid.gov.lv 

 

2) Iesniegums: 

Informācija par priekšlikumu, sūdzību, jautājumu vai lūgumu iesniegšanu (izņemot sūdzībām par FID rīkojumiem par līdzekļu iesaldēšanu)

 

3) Sūdzība par FID rīkojumu: 

https://fid.gov.lv/sudzibas/  


 

Apmeklētāju pieņemšana:

 

Apmeklētājus jautājumos, kuru izskatīšana pilnībā vai kādā tā daļā ietilpst Finanšu izlūkošanas dienesta kompetencē, Finanšu izlūkošanas dienestā pieņem katra mēneša pirmajā ceturtdienā plkst. 10.00 – 11.00. 


Ja privātpersona vēlas pieteikties uz pieņemšanu, tai vispirms ir jāiesniedz pamatots pieteikums*, nosūtot to uz e-pasta adresi: pasts@fid.gov.lv vai pasta adresi Vaļņu iela 28, Rīga, LV-1050, Latvija, norādot jautājumu kopumu, kuru persona vēlas pārrunāt. Persona par apmeklējuma laiku tiks informēta.

Vienlaikus Finanšu izlūkošanas dienests informē, ka saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 51. un 53.pantu personas netiks pieņemtas jautājumos, kas skar Finanšu izlūkošanas dienesta rīkojumu par līdzekļu iesaldēšanu vai jautājumos, kas nav Finanšu izlūkošanas dienesta kompetencē.