Augsta riska valstis

Augsta riska trešās valstis un paaugstināta riska jurisdikcijas

 

Latvijas finanšu iestādēm un citiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (turpmāk – Novēršanas likums) subjektiem, izstrādājot iekšējās kontroles sistēmas un veicot klientu izpēti, cita starpā, ir jāņem vērā arī ģeogrāfiskie riski. Ģeogrāfisko risku novērtējums ir būtisks faktors, lai aizsargātu ne tikai vietējo, bet arī starptautisko finanšu sistēmu no būtiskiem riskiem saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju (turpmāk – NILL), terorisma un proliferācijas finansēšanu (turpmāk – TF/PF), kas raksturīgi identificētajām valstīm un teritorijām. 

 

Latvija kā Eiropas Savienības (turpmāk – ES) dalībvalsts ievēro ES un citu starptautisko organizāciju noteiktās rekomendācijas cīņai ar NILL/TF/PF.

 

Ja valstu NILL/TF/PF novēršanas sistēmās tiek konstatēti nozīmīgi trūkumi un tās nespēj vai nevēlas novērst identificētos trūkumus, sakārtojot finanšu, uzraudzības un tiesībaizsardzības sistēmu atbilstoši starptautiskajiem standartiem, tās tiek iekļautas augsta riska vai pastiprinātas uzraudzības valstu sarakstā, ar ko finansiāla sadarbība ir apgrūtināta, nav ieteicama vai pat aizliegta. 


Latvijas normatīvajos aktos attiecībā uz šādām valstīm tiek lietoti jēdzieni "augsta riska trešā valsts" vai "paaugstināta riska jurisdikcija". Atbilstoši Novēršanas likuma 1.panta 12.1 punktam augsta riska trešās valstis ir valstis vai teritorijas, kurās pēc starptautisko organizāciju vērtējuma nav efektīvas NILL/TF/PF novēršanas sistēmas, tai skaitā valstis vai teritorijas, kas rada būtiskus draudus ES finanšu sistēmai.

 

Augsta riska trešās valstis ir iekļautas:

 1. Eiropas Komisijas veidotajā sarakstā ar trešajām valstīm, kas nepietiekami cīnās ar NILL un TF;
 2. Finanšu darījumu darba grupas noteiktajos augsta riska (FATF High-risk jurisdictions) un pastiprinātas uzraudzības (FATF Jurisdictions under Increased Monitoring) valstu un jurisdikciju sarakstos.

Savukārt Novēršanas likuma 11.1 panta trešās daļas 2.punktā tiek sniegts paaugstināta riska jurisdikcijas skaidrojums, proti:

 

a) augsta riska trešā valsts,

b) valsts vai teritorija, kurā pastāv augsts korupcijas risks,

c) valsts vai teritorija, kurā ir augsts tādu noziedzīgu nodarījumu līmenis, kuru rezultātā var tikt noziedzīgi iegūti līdzekļi,

d) valsts un teritorija, pret kuru Apvienoto Nāciju Organizācija, Amerikas Savienotās Valstis vai ES ir noteikusi finanšu vai civiltiesiskus ierobežojumus,

e) valsts vai teritorija, kura sniedz finansējumu vai atbalstu teroristu darbībām vai kuras teritorijā darbojas Ministru kabineta atzītu valstu vai starptautisko organizāciju, kuras sastādījušas to personu sarakstus, kas tiek turētas aizdomās par iesaistīšanos teroristiskās darbībās vai masu iznīcināšanas ieroču izgatavošanā, glabāšanā, pārvietošanā, lietošanā vai izplatīšanā, sarakstos iekļautas teroristu organizācijas,

f) valsts vai teritorija, kura ir atteikusies sadarboties ar starptautiskajām organizācijām NILL/TF/PF novēršanas jomā.


Novēršanas likuma subjektiem klientu izpētē ir jāievēro šādi “augsta riska trešo valstu” un “paaugstināta riska jurisdikciju” saraksti: 

 1. Eiropas Komisijas veidotais saraksts ar trešajām valstīm, kas nepietiekami cīnās ar NILL un TF;
 2. Finanšu darījumu darba grupas noteiktie augsta riska (FATF High-risk jurisdictions) un pastiprinātas uzraudzības (FATF Jurisdictions under Increased Monitoring) valstu un jurisdikciju saraksti;
 3. Starptautiskajā korupcijas uztveres indeksā noteiktās valstis ar augstu korupcijas rādītāju;
 4. Latvijas Republikas normatīvajos aktos[1] noteiktās valstis.

Ģeogrāfiskā riska analīzes kontekstā būtu ieteicams vērtēt arī darījumus ar tām valstīm un teritorijām, kuras ir ģeogrāfiski pietuvinātas tām valstīm kuras ir saistītas ar terorismu un/vai proliferāciju.  Finanšu darījumu darba grupas augsta riska un pastiprinātai uzraudzībai pakļautās valstis un jurisdikcijas

 

Finanšu darījumu darba grupas vai tās reģionālās institūcijas (piemēram, Moneyval) veic valstu atbilstības novērtējumu starptautiski atzītiem standartiem NILL/TF/PF novēršanas jomā

40 FATF Recommendations

 

Papildus valsts normatīvo aktu atbilstībai tiek vērtēta valsts spēja efektīvi piemērot normatīvajos aktos noteikto praktiskajā darbībā. Pēc novērtējumu rezultātiem Finanšu darījumu darba grupa ne tikai nosaka valstis un jurisdikcijas ar stratēģiskiem trūkumiem NILL/TF/PF novēršanas sistēmās, bet arī aktīvi sadarbojas ar valstīm, lai palīdzētu tām novērst identificētos trūkumus un mazinātu riskus starptautiskajai finanšu sistēmai. 

 

Finanšu darījumu darba grupa ir izveidojusi un uztur divus sarakstus:

 1. Augsta riska jurisdikciju saraksts
   
 2. Pastiprinātās uzraudzības saraksts 
   


Eiropas Komisijas augsta riska trešo valstu saraksts

 

Eiropas Komisija 2022. gada 7. janvārī pieņēma regulu ar augsta riska trešajām valstīm, kas nepietiekami cīnās ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu.  
 

Eiropas Komisijas deleģētā regula 


Informācija par Eiropas Savienības politiku attiecībā uz augsta riska trešajām valstīm (angļu valodā)

 

 


[1] Ministru kabineta 07.11.2017. noteikumi Nr. 655 “Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām” un Ministru kabineta 21.06.2010. noteikumi Nr. 554 “Noteikumi par valstīm, kuru pilsoņiem, izsniedzot vīzu vai uzturēšanās atļauju, veic papildu pārbaudi”.