Sankcijas

Lai nodrošinātu mieru, drošību un tiesiskumu atbilstoši Latvijas starptautiskajām saistībām un nacionālajām interesēm, tiek ieviestas nacionālās un starptautiskās sankcijas. Katra valsts var noteikt savas nacionālās sankcijas. Sankciju likumā ir noteikti gadījumi, kuros jāpiemēro ES vai NATO dalībvalsts noteiktās sankcijas. 

 

Sankciju veidi:

  1. Finanšu ierobežojumi — ierobežojumi attiecībā uz finanšu instrumentiem un finanšu līdzekļiem, kas pieder starptautisko publisko tiesību subjektam, fiziskai vai juridiskai personai, vai citam identificējamam sankciju subjektam vai ir sankciju subjekta valdījumā vai kontrolē.
  2. Civiltiesiskie ierobežojumi — ierobežojumi attiecībā uz visa veida darījumiem ar citiem ekonomiskajiem resursiem, ja šo darījumu rezultātā šie resursi maina īpašnieku, un šo darījumu mērķis ir radīt un darīt pieejamus finanšu līdzekļus vai cita veida ekonomiskos resursus sankciju subjektam.
  3. Ieceļošanas ierobežojumi — ierobežojumi sankciju subjektam ieceļot, uzturēties vai šķērsot Latvijas teritoriju tranzītā. 
  4. Stratēģiskas nozīmes preču un citu preču aprites ierobežojumi  aizliegums sankciju subjektam pārdot, piegādāt, nodot, eksportēt vai citā veidā atsavināt vai darīt pieejamas noteikta veida stratēģiskas nozīmes vai citas likumā noteiktas preces.
  5. Tūrisma pakalpojumu sniegšanas ierobežojumi — aizliegts piedāvāt tūrisma pakalpojumus ceļošanai uz konkrētām teritorijām.

 

Finanšu izlūkošanas dienesta kompetence

Finanšu izlūkošanas dienests ir kompetentā institūcija cīņā pret starptautisko un nacionālo sankciju apiešanu vai apiešanas mēģinājumu finanšu ierobežojumu izpildē Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteiktajā kārtībā. 

Citu par nacionālo un starptautisko sankciju izpildi atbildīgo kompetento institūciju uzraudzībā esošajām personām ir pienākums ziņot Finanšu izlūkošanas dienestam, ja ir aizdomas par starptautisko un nacionālo sankciju apiešanu vai apiešanas mēģinājumu finanšu ierobežojumu izpildē. 

 

Finanšu izlūkošanas dienests uztur arī informāciju par sankciju subjektiem – fizisku vai juridisku personu vai citu identificējamu subjektu, attiecībā uz kuriem noteiktas nacionālās un starptautiskās sankcijas, sarakstus. Ievērojot, ka atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumam noteiktos gadījumos jāpiemēro arī ES vai NATO dalībvalsts noteiktās sankcijas, Finanšu izlūkošanas dienests savā tīmekļa vietnē izvieto saites uz zināmiem ES/NATO valstu sankciju sarakstiem.

   

Sankciju saraksti pieejami šeit

 

 

 

Par sankciju ieviešanas ievērošanu atbildīgās iestādes Latvijā


Ārlietu ministrija ir koordinējošā institūcija sankciju jautājumos Latvijā. Tās uzdevums ir nodrošināt informācijas apriti ar starptautiskajām organizācijām un ārvalstu kompetentajām institūcijām par sankciju noteikšanu, ieviešanu un izņēmumu piemērošanu Latvijā.

 

Citas kompetentās iestādes:

 


Par ziņojumu iesniegšanu Finanšu izlūkošanas dienestam terorisma vai proliferācijas finansēšanas gadījumā