Sankcijas

Ar 2024. gada 1. aprīli Finanšu izlūkošanas dienests (FID) kļūst par kompetento institūciju starptautisko un nacionālo sankciju (turpmāk – sankciju) izpildes jautājumos.

 

Detalizētu informāciju par sankciju izpildes jautājumiem aicinām skatīt sankcijas.fid.gov.lv.

 


Sankciju izpildes jautājumos FID noteiktas šādas galvenās funkcijas:

 • pieņemt lēmumu par sankcijās noteiktu izņēmumu piemērošanu, izsniedzot atļauju darījuma vai darbības veikšanai;
 • publicēt informāciju par sankciju subjektiem un tiem iesaldētajiem līdzekļiem un saimnieciskajiem resursiem Latvijā;
 • uzturēt sankciju meklētāju, kurā pieejama informācija par Apvienoto Nāciju Organizācijas un Eiropas Savienības sankciju sarakstos iekļautām personām;
 • pieņemt saistošus lēmumus par sankciju izpildi, ja konstatēts, ka sankcijas nav izpildītas, tai skaitā, veikt sankciju subjektu līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšanu;
 • lemt par līdzekļu un saimniecisko resursu atbrīvošanu no iesaldēšanas, ja tiek atceltas pret personu noteiktās sankcijas vai mainās sankciju subjekta īpašumtiesības vai kontrole, bet līdzekļi un saimnieciskie resursi nav atbrīvoti;
 • sniegt skaidrojumus, veikt informatīvus pasākumus un apmācības par jautājumiem saistībā ar sankciju izpildi;
 • saņemt un analizēt informāciju, kas saskaņā ar sankciju regulējuma prasībām ziņojama dalībvalsts kompetentajai iestādei, t. sk., informācija par sankciju izpildi, par līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšanu Latvijā, un citu informāciju;
 • veikt informācijas apmaiņu ar Eiropas Komisiju un Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

FID kompetence sankciju izpildes jautājumos noteikta ar 2023. gada 8. decembra grozījumiem Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā, kas stājās spēkā 2024. gada 1. aprīlī. Izmaiņas tiek veiktas, lai nodrošinātu, ka jautājumos par sankciju izpildi ir viens sākotnējais saziņas punkts un viena galvenā iestāde, tādējādi atvieglojot un vienkāršojot saziņu starp privāto un publisko sektoru.

 

Vienlaikus, jāņem vērā, ka noteiktos gadījumos citas institūcijas pieņem lēmumu par sankcijās noteiktu izņēmumu piemērošanu, proti:

 

 • Ārlietu ministrija par darbībām ar precēm, kuru apriti regulē Stratēģiskas nozīmes preču aprites likums, un ar humāniem apsvērumiem saistītiem izņēmuma gadījumiem;
 • Ministru Kabinets pēc FID ierosinājuma īpašos ar nacionālo drošību saistītos jautājumos par sankciju izņēmumu piemērošanu;
 • Civilās aviācijas aģentūra un ostas kapteinis par sankciju izņēmumiem ārkārtas situācijās aviācijas un kuģošanas jomā.

Vienlaikus FID saglabā kompetenci cīņā pret starptautisko un nacionālo sankciju apiešanu vai apiešanas mēģinājumu finanšu ierobežojumu izpildē Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteiktajā kārtībā.


Par ziņojumu par aizdomīgu darījumu iesniegšanu Finanšu izlūkošanas dienestam terorisma vai proliferācijas finansēšanas gadījumā un OFAC noteikto sankciju gadījumā