Proliferācijas finansēšanas novēršana

Proliferācija ir masveida iznīcināšanas ieroču izgatavošana, glabāšana, pārvietošana, lietošana vai izplatīšana.  

 

Proliferācijas finansēšana ir jebkādā veidā iegūtu finanšu līdzekļu vai citas mantas tieša vai netieša vākšana vai nodošana ar mērķi tos izmantot vai zinot, ka tie tiks pilnīgi vai daļēji izmantoti, lai finansētu proliferāciju.
  
Proliferācijas finansēšana no terorisma finansēšanas atšķiras ar to, ka pārsvarā proliferācijas finansēšanā tiek izmantoti formālie finansēšanas avoti — bankas un maksājumu iestādes, nevis skaidra nauda, kriptovalūtas un citas metodes, ko izmanto terorisma finansēšanā. 

Proliferācija un tās finansēšana ir nopietns drauds katras valsts drošībai. Proliferācijas finansēšanas apkarošanas līdzekļi ir eksporta kontroles sistēma, normatīvās pārskatu sniegšanas prasības, mērķētas finanšu sankcijas, kā arī citi pasākumi, kas ir atkarīgi no eksporta kontroles iestāžu juridiskajām pilnvarām. Finanšu sektora kontroles pasākumi ir īpaši svarīgs līdzeklis, kas papildina, taču neaizvieto, efektīvas eksporta pārbaudes. 

Nacionālie proliferācijas finansēšanas un mērķētu finanšu sankciju apiešanas draudi un ievainojamība 2017.- 2018. gadā novērtēti kā vidēji augsti. Arī kopumā proliferācijas finansēšanas risks ir vērtējams kā vidēji augsts. 


Būtiskākos draudus proliferācijas finansēšanā rada šādi faktori

  1. Latvija atrodas tranzīta ceļā no austrumiem uz rietumiem un ir ES ārējā robeža. Pastāv iespējamība, ka tranzītā caur Latviju varētu tikt transportētas stratēģiskas nozīmes preces uz terorisma riska valstīm vai uz valstīm, pret ko noteiktas sankcijas. 
  2. Proliferācijas finansēšanu varētu īstenot personas vai organizācijas, kas nav sankciju sarakstos, veicot darījumus citas personas labā, kas savukārt ir iekļauta sankciju sarakstā.

Kā galvenie riski proliferācijas finansēšanai izvirzīti

  1. Risks, ka Latviju var izmantot kā tranzītvalsti stratēģiskas nozīmes preču nogādāšanai valstīs, pret kurām noteiktas sankcijas, terorisma riska valstīs vai teroristiskiem grupējumiem. 
  2. Latvijas finanšu sistēmas izmantošana aizdomīgu pārskaitījumu veikšanai kā posms sarežģītu darījumu ķēdēm starptautisko sankciju apiešanai. 

 

 


Nacionālais terorisma finansēšanas un proliferācijas finansēšanas risku ziņojums par 2017.- 2018. gadu
Informācija Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektiem par ziņojumu iesniegšanu Finanšu izlūkošanas dienestam terorisma vai proliferācijas finansēšanas gadījumā.