Iekšējie normatīvie akti

 

Ētikas kodekss

 

Finanšu izlūkošanas dienesta Ētikas kodeksa mērķis ir veicināt vienotu izpratni par Finanšu izlūkošanas dienesta vērtībām un nodrošināt, lai darbinieki ievērotu profesionalitāti, objektivitāti, cieņu savstarpējās attiecībās, kā arī valsts pārvaldes darbības principus un normatīvajos aktos noteiktās interešu konflikta novēršanas prasības. 

 

Ierobežotas pieejamības informācijas saraksts

Atbilstoši Informācijas atklātības likumā noteiktajam, persona var pieprasīt ierobežotas pieejamības informāciju tikai, pamatojot savu pieprasījumu un norādot mērķi, kādam tā tiks izmantota. Ja ierobežotas pieejamības informācija tiek izsniegta, tās saņēmējs uzņemas saistības šo informāciju izmantot tikai tiem mērķiem, kuriem tā pieprasīta.

 

Ja informācijas pieprasītājs atbilstoši Informācijas atklātības likumā noteiktajam nav pamatojis savu pieprasījumu un nav norādījis mērķi, kādam izmantos ierobežotas pieejamības informāciju, Finanšu izlūkošanas dienests izsniedz tikai vispārpieejamu informāciju, kam ierobežotas pieejamības statuss nav noteikts ārējā normatīvajā aktā vai Finanšu izlūkošanas dienesta Ierobežotas pieejamības informācijas sarakstā.

 

Ja vispārpieejams dokuments satur arī ierobežotas pieejamības informāciju, Finanšu izlūkošanas dienests, izgatavojot šī dokumenta atvasinājumu, ierobežotas pieejamības informāciju aizklāj.

 

Finanšu izlūkošanas dienests veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā un Ministru kabineta 2019. gada 5. marta noteikumos Nr. 102 „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta nolikums” noteiktās funkcijas un uzdevumus. 

 

Finanšu izlūkošanas dienesta struktūru un darba organizāciju nosaka  Finanšu izlūkošanas dienesta reglaments. 

 

Finanšu izlūkošanas dienesta reglaments