Par visu personu pienākumu ievērot un izpildīt starptautiskās un nacionālās sankcijas

02.03.2022

Finanšu izlūkošanas dienests (turpmāk – FID) informē, ka laika posmā no 2022. gada 23. februāra līdz 2022. gada 28. februārim Eiropas Savienība (turpmāk – ES) ir noteikusi ierobežojošos pasākumus (sankcijas) reaģējot uz neizprovocēto un nepamatoto militāro agresiju, ko Krievijas Federācija īsteno pret Ukrainu, kā arī uz to, ka Krievijas Federācija atzina Ukrainas Doņeckas un Luhanskas apgabalu nevalstiski kontrolētās teritorijas par neatkarīgām.

 

Atbilstoši ES tīmekļvietnē pieejamajai informācijai par Ukrainas teritoriālās integritātes, suverenitātes un neatkarības graušanu finanšu ierobežojumi un ieceļošanas aizliegums kopš 2022. gada 28. februāra ir attiecināms uz 680 fiziskām personām un 53 veidojumiem (t.sk. juridiskām personām). Sankcionēto personu saraksts tiek pastāvīgi pārskatīts un periodiski atjaunots. 

 

Vēršam uzmanību, ka Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums (turpmāk – Sankciju likums) attiecas uz visām personām (gan privāto, gan publisko tiesību subjektiem), un tām ir pienākums ievērot un izpildīt starptautiskās (t.sk. ES sankcijas) un nacionālās sankcijas.

 

Atgādinām, ka FID tīmekļvietnē https://sankcijas.fid.gov.lv/ uztur informāciju par sankciju subjektiem – fizisku vai juridisku personu vai citu identificējamu subjektu sarakstus, kuriem noteiktas starptautiskās sankcijas (t.sk. ES sankcijas) vai nacionālās sankcijas. Vēršam uzmanību, ka latviskajā rakstībā (piemēram, Vladimirs, nevis Vladimir) personas var nebūt atrodamas. ES sankcijas FID atspoguļo tādā valodā un rakstībā, kā tās ir oriģinālajā sankciju dokumentā (piemēram, gan latīņu, gan kirilica rakstībā).

 

Vēršam uzmanību uz Sankciju likumā noteiktajiem pienākumiem.

 

5. pants. Finanšu un civiltiesiskie ierobežojumi

 

(1) Ja attiecībā uz sankciju subjektu noteikti finanšu ierobežojumi, visām personām atbilstoši to kompetencei ir pienākums nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma veikt šādas darbības:

 

1) iesaldēt visus finanšu līdzekļus un finanšu instrumentus, kas tieši vai netieši, pilnībā vai daļēji ir sankciju subjekta īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, tai skaitā tos finanšu līdzekļus un finanšu instrumentus, kas nodoti trešām personām;

2) liegt sankciju subjektam piekļuvi finanšu līdzekļiem un finanšu instrumentiem;

3) nesniegt sankciju subjektam (tai skaitā izmantojot pilnvarojumu) starptautiskajās vai nacionālajās sankcijās noteiktos finanšu pakalpojumus.

 

(2) Sankciju subjektam, attiecībā uz kuru noteikti civiltiesiskie ierobežojumi, atbilstoši šiem ierobežojumiem ir aizliegts iegūt un atsavināt ķermeniskas un bezķermeniskas lietas, uz kurām publiskajos reģistros reģistrējamas, nostiprināmas vai publiskojamas īpašuma tiesības vai citas mantiskās tiesības.

 

(3) Publiskajos reģistros aizliegts reģistrēt vai nostiprināt šā panta otrajā daļā minēto īpašuma tiesību vai citu mantisko tiesību iegūšanu un atsavināšanu.

 

7.pants. Ieceļošanas ierobežojumi

 

Sankciju subjektam, attiecībā uz kuru noteikts ieceļošanas ierobežojums, ir aizliegts ieceļot un uzturēties Latvijā vai šķērsot Latvijas teritoriju tranzītā.

 

8.pants. Stratēģiskas nozīmes preču un citu preču aprites ierobežojumi

 

Ja attiecībā uz sankciju subjektu noteikts ieroču embargo vai citu preču importa, eksporta, tranzīta vai starpniecības pakalpojumu aizliegums, privāto vai publisko tiesību subjektam ir aizliegts sankciju subjektam pārdot, piegādāt, nodot, eksportēt vai kā citādi atsavināt noteikta veida stratēģiskas nozīmes preces vai citas likumā noteiktās preces vai ļaut piekļūt tām.

 

9.pants. Tūrisma pakalpojumu sniegšanas ierobežojumi

 

Privāto tiesību subjektam ir aizliegts sniegt pakalpojumus, kuri tieši saistīti ar tūrisma darbībām starptautiskajās vai nacionālajās sankcijās noteiktā teritorijā vai sankciju subjektu, attiecībā uz kuru noteikti tūrisma pakalpojumu sniegšanas ierobežojumi.

 

Citi Sankciju likumā noteiktie pienākumi atrodami šeit.

 

Vēršam uzmanību arī uz Sankciju likuma 17. pantu.

 

17. pants. Ziņošanas pienākums

 

Kompetento institūciju uzraudzībā esošajām personām ir pienākums:

 

1) nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darbdienā ziņot Valsts drošības dienestam par starptautisko vai nacionālo sankciju pārkāpšanu vai tās mēģinājumu un tā rezultātā iesaldētiem līdzekļiem un informēt par to attiecīgo kompetento institūciju;

2) ja ir aizdomas par starptautisko un nacionālo sankciju apiešanu vai apiešanas mēģinājumu finanšu ierobežojumu izpildē, ziņot par to Finanšu izlūkošanas dienestam Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteiktajā kārtībā.

 

Ar jautājumiem par FID sankciju meklētāju aicinām vērsties sankcijas@fid.gov.lv.

 

Vairāk informācijas par sankciju ievērošanu un izpildi:

  1. Ārlietu ministrijas informācija par sankcijām: https://www.mfa.gov.lv/lv/sankcijas
  2. Ministru kabineta noteikumi Nr. 327 “Starptautisko un nacionālo sankciju ierosināšanas un izpildes kārtība
  3. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 126 “Sankciju riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi
  4. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 127 “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju riska pārvaldīšanas prasību izpildes metodoloģijas izstrādes normatīvie noteikumi
  5. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 5 “Klientu izpētes, klientu padziļinātās izpētes un riska skaitliskā novērtējuma sistēmas izveides un informācijas tehnoloģiju prasību normatīvie noteikumi
  6. Latvijas Bankas noteikumi Nr. 176 “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju riska pārvaldīšanas prasības, veicot ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu
  7. Vadlīnijas Valsts ieņēmumu dienesta uzraugāmajiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektiem
  8. Advokātu instrukcija NILLTPFN-SL
  9. Vadlīnijas kā zvērināts notārs izveido iekšējās kontroles sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju jomā
  10. Starptautisko un nacionālo sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveides vadlīnijas kapitālsabiedrībām, kas saņēmušas licenci azartspēļu un izložu organizēšanai

 

Seko mums sociālajos tīklos

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

2024-06-05

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā

2024-05-24

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā