Klientu izpētes rīki

Vienkāršotās klientu izpētes noteikšanas rīku izmanto Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjekti. Šis rīks ir palīgs, lai identificetu vai Likuma subjekti drīkst veikt vienkāršoto klientu izpēti vai arī nepieciešams veikt padziļināto klientu izpēti. 

 

Lai nodrošinātu pietiekamu atbilstību Likumā noteiktajām prasībām, vienkāršotās klientu izpētes noteikšanas rīks ir pielāgots atsevišķām Likuma subjektu grupām – kredītiestādēm, apdrošināšanas sabiedrībām, ieguldījumu brokeru sabiedrībām, citām finanšu iestādēm, kā arī nefinanšu pakalpojumu sniedzējiem. Rīks ir veidots uz “Microsoft Office Excel” programmas bāzes. Katrai grupai ir izveidots atsevišķs Excel dokuments, kas ir pielāgots katras subjektu grupas prasībām un apstākļiem. 

 

Vienkāršotās klientu izpētes noteikšanas rīks ir veidots anketas formā, kur katra atbilde uz jautājumu noved pie nākamā jautājuma, kas ir saistīts ar iepriekšējā jautājuma atbildi. Ir divu veidu jautājumi – jautājumi ar tikai vienu iespējamu atbildi, kas jāizvēlas no iepriekš definētiem atbilžu variantiem, un jautājumi, kuros no kontrolsaraksta jāatzīmē viena vai vairākas atbildes. 

 

Rīkā iekļautie jautājumi ir sadalīti trīs daļās.

Pirmās daļas jautājumi attiecas uz konkrēto darījumu, kurš tiek analizēts. Tajā sniegtās atbildes palīdz lietotājam noteikt vai ir nepieciešams veikt klienta identifikāciju un turpināt rīka izmantošanu, kā arī vai, balstoties uz sniegtajām atbildēm uz pirmajā daļā iekļautajiem jautājumiem, Likuma subjekts ir tiesīgs veikt vienkāršoto klienta izpēti. 

Otrajā rīka daļā ir iekļauti jautājumi, kas ir saistīti ar pašu klientu, kas veic konkrēto darījumu, kā, piemēram, klienta tips, ar klientu saistītās valstis. Tajā tiek sniegtas atbildes uz jautājumiem, kas palīdz noteikt gadījumus, kad konkrētais Likuma subjekts nav tiesīgs piemērot vienkāršoto klienta izpēti vai ir nepieciešams turpināt izmantot rīku, lai novērtētu darījumam vai klientam piemītošo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku. 

Trešajā daļā lietotājs aizpilda kontrolsarakstu ar darījumam vai klientam piemītošajiem risku paaugstinošajiem faktoriem, kas nosaka to vai Likuma subjekts ir tiesīgs piemērot vienkāršoto klienta izpēti, vai ir nepieciešama padziļinātāka klienta un darījuma izpēte. 

 

Izmantojot vienkāršotās klientu izpētes noteikšanas rīku, Likuma subjekts iegūst trīs rezultātus, kas nosaka tālāko rīcību.

Pirmais rezultāts ir gadījums, kad nav nepaciešama klienta identifikācija un nav jāveic klienta izpēte vispār. Šādos gadījumos Likuma subjekti ir tiesīgi veikt konkrēto darījumu ar klientu, neveicot tā identifikāciju un izpēti. 

Otrais rezultāts ir gadījums, kad vienkāršotā klienta izpēte ir nepieciešama, lai varētu veikt konkrēto darījumu vai uzsāktu darījuma attiecības ar klientu. 

Trešais rezultāts ir gadījums, kad Likuma subjekts nav tiesīgs piemērot vienkāršoto klienta izpēti un ir nepieciešama padziļinātāka klienta izpēte pirms konkrētais darījums var tikt veikts vai darījuma attiecības ar klientu var tikt uzsāktas.
 


Rīks krediestādēm

Rīks citām finanšu iestādēm

Rīks nefinanšu pakalpojumu sniedzējiem

Rīks apdrošināšanas sabiedrībām

Rīks ieguldījumu brokeru sabiedrībām